فرهنگی، ورزشی خود را طالب حقیقت می دانم، نه مالک حقیقت http://www.flahijan.ir 2018-06-22T23:19:54+01:00 text/html 2018-06-12T05:22:28+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری جلسه مسئولین تربیت بدنی مراکزفنی وحرفه ای استان گیلان http://www.flahijan.ir/post/366 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 10 صبح تا ساعت 12&nbsp;روز دوشنبه 21 خرداد 97 جلسه (دبیرخانه ورزشی) مسئولین تربیت بدنی دانشکده های مختلف با حضور ریاست دانشکده فنی شهیدچمران رشت درخصوص برنامه ریزی برای مشخص نمودن ورزشکاران نخبه، قهرمانی وباشگاهی دانشجویان مراکز مختلف و تمهید مقدمات برای شرکت آن عزیزان در المپیاد ورزشی برگزار گردید</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></h2><h2 dir="RTL" style="text-align:right;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">جلسه با تلاوت قرآن کریم شروع وابتداء آقای دکتربهار ریاست دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت ضمن درخواست قبولی طاعات وعبادات حاضران در ماه مبارک رمضان، درزمینه حساسیت موجود درانتخاب دانشجویان، مطالبی را بیان نمود وبعد مسئول امورتربیت بدنی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدچمران رشت بخشنامه مربوط به المپیادورزشی را مورد بررسی قرار داد وهریک از مسئولین تربیت بدنی مراکز مختلف حاضردر جلسه ضمن بیان نکته ونظرات پیشنهادی، اسامی دانشجویان نخبه، قهرمانی وباشگاهی ورزشی خود را به همراه مشخصات ومدارک لازم تحویل مسئول تربیت بدنی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید چمران رشت دادند</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dj9p_image_۲۰۱۸_۰۶_۱۲-۰۹_۵۹_۰۴_۵۷۵_rxd.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qdg1_whatsapp_image_2018-06-12_at_08.18.19.jpeg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/znaf_whatsapp_image_2018-06-12_at_08.17.32.jpeg" alt=""></p></h2> text/html 2018-05-16T09:13:15+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری برگزاری مسابقات بازی های رده بندی وفینال دانشجوئی: http://www.flahijan.ir/post/365 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، روزهای دوشنبه وسه شنبه تاریخ 24 و25 اردیبهشت 97 ساعت 15 لغایت 16 مسابقات بازیهای رده بندی وفینال فوتسال دانشجوئی مرکز میان چهار تیم صعود کننده برگزار گردید <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">لازم به یادآوری است که تیم های برتر این دوره ازمسابقات ، ازمیان 21 تیم شش نفره شرکت کننده بوده که با رقابتهای حذفی صورت گرفته (درطول یکماه) انتخاب شده بودند </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">دراین مسابقات رئیس اداره امور دانشجوئی، فرهنگی وتربیت بدنی وکارشناسان این واحد، بعضی ازهمکاران وتعداد زیادی از دانشجویان آموزشکده حضور داشتند <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">سطح بازیهای صورت گرفته بسیار بالا وبالاخص بازی فینال از جذابیت بسیار خوبی برخوردار بود درمراسم پایانی از کلیه ای بازیکنان تیم های شرکت کننده تجلیل بعمل آمد وقرار شد به بازیکنان تیم های برتر جوایزی اهداء گردد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dklp_img_0993.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/rm4_img_1039.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6k12_img_1035.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4t_img_1101.jpg" alt=""></p> text/html 2018-05-14T09:09:18+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری بازدید از سلف وسرویس وخوابگاه: http://www.flahijan.ir/post/363 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">براساس گزارش روابط عموی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازساعت 12 الی 13 روز دوشنبه مورخه 24 اردیبهشت 97 چهارنفر از کارشناسان محترم مراکز فنی وحرفه ای استان به منظور اطلاع از وضعیت سلف وسرویس وخوابگاه مراکز مختلف فنی وحرفه ای استان ورفع نارسایی ها، از کلیه ای جاهای مختلف مربوط به سلف وسرویس وخوابگاه آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان بازدید بعمل آورده وفرم های مربوط به هریک را تکمیل نموده ودرپان بازدید نکته ونظرات وپیشنهادات خود را به دست اندرکاران مربوطه بیان کردند.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/snqn_img_0974.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/aur_img_0963.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f9dn_img_0935.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yf7y_img_0916.jpg" alt=""></p> text/html 2018-05-14T03:33:42+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری همایش فتح خرمشهر تاحلب: http://www.flahijan.ir/post/362 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، در تاریخ 22 اردیبهشت 97 روز شنبه از ساعت 10 الی 12/30 درسالن آمفی تئاتر این مرکز، با حضور مسئول بسیج سپاه پاسداران وبیش از 200 نفرازدانشجویان برگزار گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></h2> <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی، ابتداء ریاست آموزشکده (مهندس جعفری) ضمن عرض خیرمقدم، مطالب کلی درزمینه اهمیت همایش بیان نمود وبعدازآن کلیپ وبرنامه موسیقی به اجرا درآمد وسپس میهمان وسخنران اصلی مراسم آقای شمشادی درخصوص ضرورت حضورایران در سوریه وچرایی حمایت ازجبهه مقاومت، نکاتی را بیان و به سئوالات دانشجویان پاسخ داد ودرپایان از کلیه ای مدعوین درهمایش پذیرای بعمل آمد.<o:p></o:p></span></h2><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cc34_img_0842.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1zku_img_0810.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k5o9_img_0709.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/edls_img_0670.jpg" alt=""></span></div> text/html 2018-05-08T07:08:13+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری ویزیت رایگان: http://www.flahijan.ir/post/361 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، به مناسبت "روز بیماریهای خاص"&nbsp;و به منظور کنترل سلامت همکاران و ایجاد هرچه بیشتر نشاط، امید وشادابی در آن عزیزان، مورخه 17 اردیبهشت 97 روز دوشنبه ازساعت 10 الی&nbsp;13</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="RTL"></span>&nbsp;ظهر با هماهنگیهای بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان و با حضور دونفرازپزشکان به همراه کارشناسان محترم آن مرکز دراتاق سرپرستی خوابگاه آموزشکده، تعدادی از همکاران، اساتید و دانشجویان به صورت رایگان مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">که بعضی از عکسهای گرفته شده از برنامه فوق الذکر در ذیل گزارش آمده است.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4l_img_0566.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jf_img_0563.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sg15_img_0539.jpg" alt=""></p> text/html 2018-05-06T05:57:53+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری پنجمین یادواره شهدای گمنام: http://www.flahijan.ir/post/360 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، ازسوی دانشگاه آزاداسلامی لاهیجان یادواره شهدای گمنام درسالن حزین این مرکز ساعت 15 تا ساعت 17 روزشنبه 15 اردیبهشت 97 با شرکت بیش از 500 نفراز مدیران واساتید ودانشجویان برگزار گردید که ازسوی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، کارشناسان اموردانشجویی، فرهنگی وتربیت بدنی به همراه چندنفر از کارکنان ودانشجویان بسیجی این مرکزدرآن همایش شرکت نمودند.<o:p></o:p></span></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پس ازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی یکی از روحانیون رزمنده که مدتهای زیادی در جبهه وجنگ بوده درخصوص اهمیت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت وخاطراتی از ایثارگریهای رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی سخنرانی نمود ودربیرون سالن با شربت وشیرینی از کلیه ای مدعوین پذیرایی بعمل آمد.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jsc7_img_0412.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8v9j_img_0376.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7vwz_img_0371.jpg" alt=""></p> text/html 2018-04-30T06:01:36+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری همایش علمی تحت عنوان "پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز" http://www.flahijan.ir/post/358 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">براساس گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان در تاریخ 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 19/30 الی 21/30 بمناسبت ولادت علی اکبر وروز جوان با کمک وهمکاری کانونهای هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب ، همایش علمی وفرهنگی تحت عنوان "پیشگیری ازرفتارهای مخاطره آمیز" با حضور کارشناسان مرکز بهداشت لاهیجان وآقای استاد نبی پور وبیش از130 &nbsp;نفر دانشجویان درسالن اجتماعات مرکز برگزار گردید</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بعدازتلاوت آیات قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی ابتداء رئیس اداره اموردانشجوئی (نعمت ا... اکبری) ضمن تقدیر وتشکراز دانشجویان ومیهمانان شرکت کننده درهمایش، حضورآنها راخیرمقدم گفت ودرخصوص رسالت واهمیت ونقش جوانان خلاق ومبتکر ومتفکر در توسعه وپیشرفت یک کشور مطالبی رابیان نمود <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">پس ازآن آقای نبی پور کارشناس روانشناسی ومشاوره به عنوان میهمان وسخنران اصلی مراسم به استناد قرائن ودلائل علمی وتحقیقات صورت گرفته ونشان دادن آنها بر روی پروژوکتور در خصوص اعتیاد به بحث وبررسی پرداخت وبه سئوالات دانشجویان پاسخ داد.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">درپایان ضمن پذیرای از حاضرین مراسم به پنج نفر از دانشجویان به قید قرعه هدیه اعطاء گردید وبه کلیه ای دانشجویان شام داده شد<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/irt4_tempufkii3xawotvdxqlwvbo_1525067150865.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5wkh_temp2xpgwpvksaikb6zmsg0q_1525067127311.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jwh2_tempkr25pwoqneca35zyymkc_1525067099626.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/odq3_templuefi891m5hweynlmlqi_1525067084576.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c0fp_tempwonakw0r9omuhh3k7knu_1525067310059.png" alt=""></p> text/html 2018-04-30T03:36:27+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری همایش دانشجویان جدیدالورود واهداء جوایز به نخبگان علمی وفرهنگی وبرترین های مسابقات ورزشی ترم قبل وتجلیل از جانباز واستاد بازنشسته مرکز: http://www.flahijan.ir/post/357 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">طبق گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بابرنامه ریزی واحدامور دانشجوئی وباهمکاری دانشجویان عضوکانون های فرهنگی وورزشی، هیئت علی اکبر همایش دانشجویان جدیدالورود واهداء جوایز به نخبگان علمی وفرهنگی وبرترین های مسابقات ورزشی وتجلیل از جانباز واستاد بازنشسته مرکز مورخه 9 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 14 تا 16/30 باحضور بیش از70 نفراز دانشجویان درسالن امفی تئاتر مرکز، برگزار گردید</span></b><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">مراسم با خواندن قرآن ازطرف مسئول بسیج دانشجوی وسرودجمهوری اسلامی شروع وسپس آقای مهندس جعفری ریاست آموزشکده درخصوص برنامه های مهم مرکز مطالبی را بیان نمود وبعد هریک از مسئولین واحدهای مختلف به تشریح امورات بخش خود پرداختند ودربرنامه پایانی جوایز ولوح تقدیر نخبگان علمی وفرهنگی ودانشجویان برتر مسابقات ورزشی و فعالین در کانونها وکارمندجانباز ویکی ازاساتید بازنشسته به آن عزیزان اهداء گردید&nbsp; وازکلیه دانشجویان پذیرایی بعمل آمد.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xtbg_tempdntepatkzkqcqz29lvgy_1525066162373.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w3xd_tempgpcg0tgpd7ykjbtwp1w2_1525067012964.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nzd9_tempi60a1gwohgnpl6hzvaa9_1525066135135.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hru_tempumeuj9thlrsmjajaw5ot_1525066107280.png" alt=""></p> text/html 2018-04-25T04:59:54+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری جلسه شورای معاونین: http://www.flahijan.ir/post/356 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، برمبنای برنامه ریزی بعمل آمده سالانه، درتاریخ 4 اردیبهشت 97 ازساعت 10/30 تا 12 صبح روز سه شنبه جلسه شورای معاونین برگزار شد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ابتداء ریاست دانشکده فنی وحرفه ای ضمن تبریک شروع سال جدید و ایام شعبانیه، در زمینه مسائل کلی مرکز مطالبی را به اختصاربیان نمود وپس از آن معاونت امور اداری ومالی وهریک از روسای واحدهای مختلف مسائل مربوط به حوزه کاری خود را بیان وپس از بحث وتبادل نظر درخصوص پاره ای از آنها، برنامه اجرایی واحدهای مختلف مشخص وجهت اجراء مصوب گردید<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4ylt_photo_2018-04-24_14-23-24.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nmgy_photo_2018-04-24_14-23-42.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/84f_photo_2018-04-24_14-24-20.jpg" alt=""></p> text/html 2018-04-25T04:33:57+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری برگزاری جشن شعبانیه: http://www.flahijan.ir/post/355 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، بمناسبت ولادت امام حسین(ع)، امام رین العابدین(ع)، حضرت ابوالفضل وروز جانباز مراسم جشن توسط تشکلهای (کانونهای) هیئت علی اکبر ودفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، بسیج باحضور تعداد زیادی از دانشجویان وکارکنان واساتید این مرکز وبا همکاری هیئت امنا ومردم وجوانان محله مسجد اسیدمحمد درنمازخانه دانشکده مورخه 2 اردیبهشت 97 روز یکشنبه از ساعت 21 الی 23/30 برگزار گردید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">مراسم با تلاوت قرآن کریم شروع وحجه الاسلام آقای نوروزی درخصوص ویژگیهای ازدواج موفق سخنرانی کرد وبعد دروصف امامان بزرگوار توسط مدحان مدعو درمراسم، مولودی خوانده شد ودربرنامه پایانی مراسم برنامه طنز توسط یکی از هنرمندان مدعو آقای سعدی افتخاری به اجرا درآمد درطول مراسم ازکلیه ای مدعوین با شیرینی وشربت وپس ازاتمام برنامه ها با شام پذیرائی بعمل آمد</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xr4r_photo_2018-04-25_09-24-58.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/va1e_photo_2018-04-24_10-19-45.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vvse_photo_2018-04-24_10-20-47.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bb0j_photo_2018-04-24_10-21-16.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2018-03-18T07:28:57+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری اعزام دانشجویان بسیجی به اردوی راهیان نور: http://www.flahijan.ir/post/353 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است ولازم به یادآوری است که برنامه ریزی بعمل آمده ازسوی واحد امور دانشجوئی وبا همکاری کانونهای دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، هیئت علی اکبر این مرکز بوده است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></h2><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/07913798130483855187.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/77366295012538393074.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/75171663337459737923.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/97644931698140438901.jpg" alt=""></span></div> text/html 2018-03-18T07:19:46+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری شرکت درهمایش همیاران سلامت: http://www.flahijan.ir/post/351 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان دراولین همایش کشوری دبیران کانونهای دانشجوئی دانشگاه فنی وحرفه ای همیاران سلامت که از تاریخ 16 تا 18 اسفند 96 برگزارشده بود آقای محمدرضا محتشم نیا دبیر کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز در آن همایش شرکت نموده اند<o:p></o:p></span></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">ولازم به یادآوری است که پوسترحاوی اقدامات صورت گرفته کانون دانشجوئی همیاران سلامت این مرکز جزء پوسترهای برترمراکز انتخاب وبه این مرکز لوح تقدیر وبه دبیر کانون هدیه ای نقدی اهداء گردید</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/70743765469818294526.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nv2h_photo_2018-03-17_14-26-20.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jiyp_photo_2018-03-17_13-47-50.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vq8p_photo_2018-03-17_13-49-31.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/89447713729610473654.jpg" alt=""></p> text/html 2018-03-07T09:14:08+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری مشایعت دانشجویان بسیجی به اردوی راهیان نور: http://www.flahijan.ir/post/350 <h2 dir="RTL" style="text-align:right;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333">براساس گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، پس از هماهنگیهای بعمل آمده ازسوی بسیج دانشجوئی با سپاه پاسداران، وباکمک ومساعدت مالی دانشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان، 22 نفر از دانشجویان بسیجی این مرکزبه همراه کاروان اعزامی دانشجویان مراکز شرق گیلان درتاریخ 14 اسفند 96 روز دوشنبه عازم مناطق جنگی جنوب کشور شده اند که مدت این اردو از تاریخ 14 تا 19اسفند بوده است وضمنا بابرنامه ریزی بعمل آمده ازسوی کانونهای دفاع ازارزشهای انقلاب اسلامی، هیئت علی اکبر، دانشجویان اعزامی درطی یک مراسم خاصی موردمشایعت ریاست وسایرکارکنان مرکز قرار گرفتند .</span></b></h2><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/v6hx_photo_2018-03-07_12-25-43.jpg" alt=""></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ris9_photo_2018-03-07_12-26-12.jpg" alt=""></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hqxo_photo_2018-03-07_12-26-59.jpg" alt=""></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/19135804704913858054.jpg" alt=""></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/63334221606761938322.jpg" alt=""></div><div><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#333333"><br></span></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/23323203403739831325.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T09:03:52+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری به مناسبت هفته درختکاری: http://www.flahijan.ir/post/349 <h2 dir="RTL" style="text-align:right;background:#F4F4F4;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="text-align: justify; font-size: 11px;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، باتوجه به اهمیت وجایگاه خاص درخت دراکوسیستیم محیط وتوصیه آموزه های دینی و فرهنگ ملی کشورمان، وسفارش وتشویقهای صورت گرفته به کاشت درخت، به مناسبت هفته درختکاری درصبح روزهای چهارشنبه 2 و دوشنبه 7 اسفند 96، رئیس دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی به همراه بعضی ازکارکنان واساتید ودانشجویان وباهمکاری کانونهای علمی وپژوهشی، فرهنگی وورزشی این مرکز، به شکل سمبولیک ونمادین درطی یک مراسم اقدام به کاشتن چنداصله نهال در داخل محوطه دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان نموده اند</span></b></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">وپاره ای ازعکسهای گرفته شده از مراسم، ازباب نمونه در ذیل این گزارش آمده است.</span></b><b><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:#333333"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qkh5_photo_2018-02-24_09-59-28.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ik98_photo_2018-02-24_10-01-50.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/22137720430989664581.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/03225893648304557929.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/29050145436670256172.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:14.1pt; background:#F4F4F4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/88090270776975359650.jpg" alt=""></p> text/html 2018-03-03T07:15:54+01:00 www.flahijan.ir نعمت اله اکبری مراسم دعاء ونوحه سرائی توسط تشکل هیئت علی اکبرمرکز: http://www.flahijan.ir/post/348 <h2 dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed">برمبنای گزارش روابط عمومی دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی لاهیجان، مراسم دعاء ونوحه سرائی روزهای سه شنبه هرهفته درطول سالتحصیلی، توسط تشکل (کانون) هیئت علی اکبر باحضور تعداد زیادی ازدانشجویان بسیجی وخوابگاهی این مرکز، برگزار می گردید واز کلیه ای شرکت کنندگان پس ازپایان مراسم پذیرائی بعمل می آید.</h2><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/79441496797802057511.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/50217406714996577201.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/55402963747722638311.jpg" alt=""></div>